Stichting-Pontifex
Bruggenbouwers in Glanerbrug

Notulen/Verslagen

Startnotitie Pontifex 

Beste mensen,

De startnotitie is door alle aanwezigen onderschreven en door jullie bijdrage kan er een verbinding gelegd worden tussen vraag en aanbod zijde, zowel op het gebied van activering als op het gebied van werkaanbod. Op dit moment is een kleine kerngroep actief om voor het einde van dit jaar de organisatiestructuur verder uit te werken, waarmee vraag en aanbod op elkaar afgestemd wordt.

Ik zie jullie graag terug in januari 2018 bij de presentatie van de organisatiestructuur, waarna Pontifex zich kan presenteren aan de inwoners van Glanerbrug.

Belangrijkste conclusie van het overleg was:
·        Hou het concreet en praktisch
·        Stel de mens centraal
·        Zorg ervoor dat mensen uit hun isolement gehaald worden en uitgedaagd worden om hun talenten te ontwikkelen.
·        Een persoonlijke benadering en een goed georganiseerd follow up contact is daarbij essentieel.
·        Zorg voor korte lijntjes naar elkaar
·        Maak gebruik van het “data wearhouse”en de professionele kennis die Pontifex wil bieden
·        In januari wordt het concept met jullie besproken, waarna Pontifex officieel van start gaat.
·        Pontifex wil een bijdrage leveren aan de buurteconomie: de werkzaamheden staan in dienst van het dorp “voor Glanerbrug en door Glanerbrug”.
·        Het vrijwilligerswerk is op deze wijze betekenisvol voor het dorp maar ook als ervaringsplek voor de ( inactieve of werkzoekende)  inwoners.

Eerste opzet Pontifex 12 dec 2017

Het bewonersbedrijf Glanerbrug  ( waarvan de Stichting Pontifex de rechtspersoon is) activeert mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt en wil de mensen doorleiden naar betaald werk. Het is een initiatief gericht op buurteconomie voor en door de bewoners van Glanerbrug.

Naast dit bewonersbedrijf kent Glanerbrug nog een aantal initiatieven, die een bijdrage leveren aan het activeren van mensen, allemaal met het doel om mensen dichter bij de arbeidsmarkt te brengen.

Het aanbod in Glanerbrug is divers en de uitdaging is om de vraag van de mensen die een WWB uitkering hebben in contact te brengen met organisaties die het beste aansluiten bij de vragen: ”waar ben je goed in, wat vind je leuk en wat zou je willen leren”

Dat betekent dat de kans op succes het grootst is als er aangesloten wordt bij de behoefte van de doelgroep.Op dit moment wordt nog onvoldoende gebruik gemaakt van het brede aanbod in Glanerbrug. Dat is jammer, omdat de diverse initiatieven toegevoegde waarde hebben om de kans op werk te vergroten.

 

Wie zijn de kandidaten en hoe komen we met ze in contact?

Doen Beurs

Allereerst de DOENbeurs in Enschede.

De beurs is een initiatief van gemeente Enschede om mensen in de bijstand dichter tot de arbeidsmarkt te laten komen. Dit met het doel dat zij gaan deelnemen aan de samenleving (tegenprestatie) en dat zij mogelijk weer een betaalde baan vinden.

De DOEN beurs heeft een verplichtend karakter, maar is tegelijkertijd een middel om mensen in aanraking te brengen met vrijwilligerswerk of een cursus. Hier komen mensen zelf in aanraking met de diverse mogelijkheden op het gebied van vrijwilligerswerk,  leer-/werk plekken of participatietrajecten.

Het RAP

Het RAP staat voor Rechtmatigheid, Aandacht en Participatie. De consulenten uit dit team, bezoeken uitkeringsgerechtigden met een lange afstand tot de arbeidsmarkt. Naast de rechtmatigheid van de Participatiewet uitkering, kijken ze ook of ze de mensen kunnen activeren en om ze zo iets terug te laten doen voor de maatschappij en voor de uitkering die ze ontvangen.Het RAP komt in aanraking met uitkeringsgerechtigden die mogelijk geschikt zijn voor een van de initiatieven in Glanerbrug. De activering vindt plaats op basis van een eenmalig contact. Begeleiding valt niet onder de doelstelling van het RAP

Het Wijkteam

Ook het wijkteam komt in aanraking met de doelgroep en ziet mensen die mogelijk in contact gebracht kunnen worden met de bestaande initiatieven.

 Vraag en aanbod

Het bewonersbedrijf Pontifex is bedoeld als laagdrempelige voorziening, om vraag en aanbod bij elkaar te brengen.

Ondanks het aantrekken van de arbeidsmarkt komen veel laag geschoolden niet aan het werk. De bijdrage van Pontifex in Glanerbrug is om constructief de organisaties aan elkaar te verbinden die zich richten op het bieden van perspectief van een groep mensen die langer dan 2 jaar zonder werk zit.

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen in Glanerbrug gebruik maken van een aantal initiatieven, te denken valt o.a.aan Glanerbrug werkt, Power, Noabersport en het Noaberhuus, Het Vrijwilligershuis, Surplus, Baanbrekend landschap  en Tactus Om een goede match te krijgen is het belangrijk vraag en aanbod goed in beeld te brengen. Pontifex wil een bijdrage leveren door de verbindende schakel te zijn op dit vlak.

Intake

Het afstemmen van vraag en aanbod is een meerwaarde voor de werkzoekenden. De medewerkers van De Doenbeurs, het Rap en het wijkteam brengen kandidaten in contact  met de medewerkers van het intaketeam, bestaande uit drie partijen ( wijkteam, Power en stadsdeelbeheer, en …. …..) die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de intake van de aanmelding bij  het bewonersbedrijf. Vervolgens draagt Pontifex zorg voor een plaatsing bij een van de initiatieven. Kandidaten kunnen zich natuurlijk ook zelf melden bij de bestaande initiatieven. De medewerkers van het intaketeam kennen de initiatieven en hebben expertise op het gebied van toeleiding naar vrijwilligerswerk of arbeidsmarkt toeleiding. In de opstartfase wordt de intake gecoördineerd door een medewerker van Pontifex, die in aanloopfase ondersteund wordt door een medewerker van het wijkteam., waar kandidaten naar doorverwezen kunnen worden. In de intake vindt de afweging plaats waar de kandidaat het best tot zijn of haar recht komt.

Wat kunnen de kandidaten verwachten van het bewonersbedrijf Pontifex?

In de intakefase wordt actief contact gemaakt met de kandidaat en gekeken waar de kandidaat het beste tot zijn/haar recht komt. De kandidaat bepaalt samen met de intaker wat hij/zij in de toekomst wil bereiken. Dat kan zijn activering, maar liever nog zicht op betaald werk in de toekomst. De intake is niet vrijblijvend, want de kandidaat wordt actief gevolgd. Dat betekent dat er een caseload opgebouwd wordt van alle kandidaten en de doorverwijzing. Na de doorverwijzing wordt de kandidaat actief gevolgd en waar nodig ondersteund in het bereiken van doelstelling van de kandidaat.

De kandidaat staat centraal en kan gebruik maken van een scale aan mogelijkheden, waarbij op de activerings/werkplek passende begeleiding wordt aangeboden. Als een kandidaat een cursus moet volgen, die hem beter in staat stelt om door te stromen naar werk, wordt dat vanuit de diverse organisaties aangeboden.

De voortgang van het traject op de ‘werkvloer” wordt actief gevolgd door de “intaker’/casushouder van Pontifex, die de kandidaat begeleid. Ook als er sprake is van uitval komt de kandidaat weer in contact met de casushouder /intaker, die de kandidaat actief blijft volgen tijdens het proces...

Hoe komen vraag en aanbod bij elkaar?

De meerwaarde van deze aanpak is dat Pontifex samen met gekwalificeerde krachten aanbod en de vraag op elkaar af kan stemmen, zowel op het gebied van de werkzoekende als op het gebied van werkaanbod. Tevens kan deze aanpak belangrijke  informatie verschaffen en een bijdrage leveren aan de monitoring. Aan alle partijen is dit een uitnodiging proactief met elkaar samen te gaan werken, zodat mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt een breder perspectief geboden krijgen die aansluit op hun talent en behoefte.

Samenwerken van activering naar werk

Samenwerken is geen doel op zich maar een middel om tot een betere kwaliteit van dienstverlening te komen. Partners zijn verschillend, denken niet noodzakelijk hetzelfde en hebben hun eigen belangen.

Samenwerken is niet vanzelfsprekend en gemakkelijk en vraagt inspanning van alle betrokken organisaties. Dat is de uitdaging in Glanerbrug met het bewonersinitiatief Pontifex.

Door samen te werken met elkaar ontstaan en aantal voordelen: te denken valt aan:

·      Het vergroten van  de kwaliteit van dienstverlening

·      Geïntegreerd aanbod uitbouwen, afgestemd op de  noden en behoeften in Glanerbrug

·      Beter bekend maken van de dienstverlening

·      Afstemmen van vraag en aanbod op elkaar

·      Elkaar versterken

·      en efficiënter werken

Wie zijn de partners, die activeren en of doorleiden naar werk?

 In willekeurige volgorde

1.    Pontifex

2.    Glanerbrug werkt

3.    Het Noaberhuus

4.    Noabersport

5.    Tactus

6.    Surplus

7.    Baanbrekend landschap enz

8.    Power

9.    Vrijwilligershuis