Stichting-Pontifex
Bruggenbouwers in Glanerbrug

·     

Over ons


1.            De Stichting Pontifex Glanerbrug        

1.1.         Oorsprong

Omstreeks 2011 heeft de Dorpsraad Glanerbrug een scheefgroei geconstateerd in het dorp. Sindsdien wordt er nagedacht om een initiatief te ontwikkelen om dit aan te pakken. Via initiatieven als Glanerbrug Werkt is al ervaring opgedaan hoe dit zou kunnen werken. Er bleef echter behoefte aan een formeel rechtsorgaan om dergelijke initiatieven in onder te brengen.

Stichting Dorpsraad Glanerbrug heeft het initiatief genomen om de Stichting Pontifex Glanerbrug te ontwikkelen in haar werkgebied Glanerbrug. In de visie van de Dorpsraad Glanerbrug vergroot de Stichting Pontifex Glanerbrug niet alleen de aantrekkelijkheid van het woon- en leefgebied van het dorp Glanerbrug en Enschede Oost-buiten, maar levert de onderneming een constructieve en positieve bijdrage aan de maatschappelijke positie van bewoners in Glanerbrug. Stichting Dorpsraad Glanerbrug ondersteund met haar inzet de bewoners die bevlogen, met ambitie en met hun talent het succes van de Stichting Pontifex Glanerbrug willen realiseren.

De gemeente Enschede, woningcorporaties, ondernemers en diverse overige organisaties willen investeren in de verbetering van Glanerbrug door het creëren van condities voor sociale stijging van de dorpsbewoners en de investeringen in leefbaarheid.

Om al de investeringen duurzaam het maken en na afloop van de herstructurering de leefkwaliteit op peil te houden is het van belang nu, een vanuit de bewoners gedragen beweging in gang te zetten waarmee het dorp Glanerbrug en Enschede Oost-Buiten "eigendom" wordt van haar bewoners.

1.2.         Totaalbeeld

De Stichting Pontifex Glanerbrug is een onderneming van, voor en door bewoners in het dorp Glanerbrug. Bewoners werken hier samen aan veelbelovende initiatieven op het gebied van economie, werkgelegenheid, duurzaamheid en leefbaarheid hierbij staat de talentontwikkeling van bewoners centraal.

De Stichting Pontifex Glanerbrug heeft een netwerk van ondernemers met een maatschappelijke drijfveer en zorgt het als leer/werk bedrijf voor werkgelegenheid.

De Stichting Pontifex Glanerbrug vervult een actieve rol in de aanpak van vraagstukken op het gebied van zorg, welzijn en wonen door:

·    Het in samenwerking ontwikkelen van programma’s met bijvoorbeeld zorginstellingen als Aveleijn, Alifa, Power en de RIBW.

·    Het in samenwerking of in opdracht van de lokale overheid uitvoeren van dorps- en doelgroepgerichte activiteiten die de nadruk leggen op participatie en ontplooiing van talent.

De Stichting Pontifex Glanerbrug werkt momenteel samen met woningcorporaties Domijn en de Woonplaats, gemeente Enschede, stichting FC Twente "Scoren in de wijk", Noaberhuus Glanerbrug, Alifa, Power, Surplus en de dorpsraad Glanerbrug.

1.3.         Missie

Het verbeteren van de leefkwaliteit voor alle mensen die leven en werken in het dorp Glanerbrug en Enschede Oost-buiten.

De Stichting Pontifex Glanerbrug biedt bewoners van Glanerbrug, voornamelijk met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen en biedt bewoners in Glanerbrug en in Enschede Oost-buiten een stimulerende omgeving voor persoonlijke stabiliteit, zelfrespect en gevoel van eigenwaarde.

1.4.         Visie

Om onze missie waar te maken, willen we een groep mensen bij elkaar brengen binnen de stichting om de operationele taken te gaan uitvoeren voor de lange termijn. Aanvankelijk zal deze groep bestaan uit, of ondersteund worden door mensen die al beroepsmatig met aansturing van onze doelgroep werken. Maar we streven er naar om de operationele bedrijfsvoering uiteindelijk volledig in eigen verantwoordelijkheid te kunnen uitvoeren.

Naarmate onze mensen uit onze operationele organisatie of vanuit de verschillende werkorganisaties meer en meer ervaren worden, zullen zij na verloop van tijd geheel of ten dele geschikt zijn voor de betaalde arbeidsmarkt. De stichting zal zich hierdoor ook altijd bewust moeten blijven van zelfregulering, training en opvolging.

1.5.         Doelen

De Stichting Pontifex Glanerbrug wil een dorp creëren waar bewoners bij willen horen, een bijdrage aan willen leveren en waar bewoners mogelijkheden kunnen creëren om werkervaring op te doen. Daarnaast willen we bewoners interesseren voor initiatieven waar zij in de eigen omgeving minder snel mee in aanraking komen en bewoners vanuit verschillende achtergronden met elkaar te laten samenwerken aan de verbetering van de leefkwaliteit van Glanerbrug.

De Stichting Pontifex Glanerbrug stelt de volgende maatschappelijke, bestuurlijk en politiek gedragen doelstellingen:

·    het stimuleren van ondernemerschap

·    het stimuleren van werkgelegenheid voor wijkbewoners

·    het stimuleren van maatschappelijke deelname.

·    het stimuleren van vrijwilligerswerk

·    het tegengaan van schooluitval door het bieden van een aantrekkelijk leer en leer/werk alternatief

·    het stimuleren van talentontwikkeling

·    het stimuleren van een gezonde leefstijl

1.6.         Strategie

De Stichting Pontifex Glanerbrug wordt een non-profit bewonersbedrijf voor en door bewoners van Glanerbrug. Wij kiezen in de organisatie voor een constructie waarbij de missie van de Stichting Pontifex Glanerbrug wordt gewaarborgd door een onafhankelijke stichting, Stichting Pontifex Glanerbrug.

Het bestuur van stichting draagt zorg voor de continuïteit en bestaat uit minimaal vijf (5) bewoners, aangevuld met externe professionals/adviseurs die een aantoonbare relatie hebben met Glanerbrug. Er is bewust gekozen om externe professionals zitting te laten nemen in de stichting voor hun specifieke kennis en expertise.

Het verdienmodel van de Stichting Pontifex Glanerbrug is gestoeld op zelfredzaamheid waarbij mogelijke winst weer terug vloeit naar de wijk.

Met de winst uit commerciële activiteiten worden sociale activiteiten betaald. Op deze manier wordt er een sociaal en economisch rendement gehaald.

 

2.            De ontwikkelaars

2.1.         De Locatie

De Stichting Pontifex Glanerbrug zal zich administratief vestigen in het Meijershoes/Bultserve, maar zal veelal gebruik maken van de bestaande faciliteiten van de aangesloten organisaties, alsmede de complexen van de  sportverenigingen, de sporthal, “de Hut”, Bultserve, etc.

2.2.         Bestuur

Voorzitter                     Theo de Boer

Penningmeester          Ilyas Yanguc

Secretaris                     vacant

Lid                                  Monique Elties

Lid                                  Wim Scheggetman

 

2.3.         Samenwerkingspartners

De Stichting Pontifex Glanerbrug werkt met diverse partners samen aan de ontwikkeling van Glanerbrug. De samenwerking kan bestaan uit verschillende vormen van meedenken tot investeren.

·      Dorpsraad Glanerbrug  

·      gemeente Enschede

·      Noabersport Glanerbrug

-   Noaberhuus Glanerbrug

·      Alifa

·      Power

·      RIBW

·      Surplus

·      UWV

·      Woningcorporatie Domijn

·      Woningcorporatie Woonplaats

·      Kamer van Koophandel

·      Ondernemersvereniging Glanerbrug

·      Euregio

·      Provincie Overijssel