Stichting-Pontifex
Bruggenbouwers in Glanerbrug

Statuten 

stichting-pontifex Glanerbrug

KR \ MV \ 2017.001213.01

OPRICHTING

Heden, negentien mei tweeduizend zeventien (19-05-2017), verschenen voor mij, mr. ----

Hans Peter Kroezen, notaris gevestigd te Oldenzaal: -----------------------------------------------

1. de heer Theodorus Gerardus Johannes de Boer,

2. de heer ILIYO YANGÜC,


VOORAF --------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. De bij deze akte op te richten stichting is als rechtsvorm dienstbaar aan het opzetten

en Uitvoeren van een 'bewonersbedrijf'. -----------------------------------------------------------

2. Een 'bewonersbedrijf' kent vier kernwaarden waaraan zij dient te (blijven) voldoen: ---

a. werken aan economische, fysieke en sociale ontwikkeling van een gebied --------

waarin bewoners zich herkennen; -------------------------------------------------------------

b. onafhankelijk zijn, zelfvoorzienend en dat winst terugvloeit naar het dorp en niet -

bij private personen terecht komt; -------------------------------------------------------------

c. initiatieven genomen door/voortkomend uit bewoners, in bezit van bewoners en -

bestuurd door en voor bewoners; -------------------------------------------------------------

d. gericht op samenwerking met bewonersverenigingen, lokale overheid, -------------

instellingen en bedrijven. ------------------------------------------------------------------------

3. De stichting beoogt niet het maken van winst. ---------------------------------------------------

OPRICHTING STICHTING ---------------------------------------------------------------------------------

De comparanten verklaren een stichting op te richten, waarvoor de volgende statuten -----

worden vastgesteld: ------------------------------------------------------------------------------------------

STATUTEN ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Naam en zetel ------------------------------------------------------------------------------------------------

Artikel 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. De stichting draagt de naam: Stichting-Pontifex -----------------------------------------------

2. De verkorte naam luidt: SPG -------------------------------------------------------------------------

3. Zij heeft haar zetel in de gemeente Enschede, Kerkstraat 100 (postcode 7532 AV). --

4. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. ---------------------------------------------------

Doel --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Artikel 2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. De stichting heeft ten doel het op basis van de geldende kernwaarden van een --------

'bewonersbedrijf': ----------------------------------------------------------------------------------------

a. verbeteren en bevorderen van de sociale, economische en fysieke leefbaarheid -

in het dorp Glanerbrug te Enschede (hierna te noemen: het dorp) van, voor en ---

met bewoners van het dorp; --------------------------------------------------------------------

b. ontwikkelen van (dorpgerelateerde) initiatieven van bewoners van het dorp, die --

leiden tot maatschappelijk verantwoorde verdienmodellen die leiden tot het -------

generen van inkomsten, die worden aangewend ten behoeve van het dorp --------

alsmede de duurzame uitvoering daarvan. --------------------------------------------------

2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: -----------------------------------

a. het ontwikkelen, organiseren en uitvoeren van projecten met inzet van -------------

dorpbewoners met een winstoogmerk; -------------------------------------------------------

b. samen te werken met andere organisaties en instellingen; -----------------------------

c. het organiseren van (periodieke) bijeenkomsten voor de dorpsbewoners. ----------

Vermogen ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Artikel 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Het vermogen van de stichting kan worden gevormd door: -----------------------------------

- subsidies; --------------------------------------------------------------------------------------------

- opbrengsten van activiteiten van de stichting; ----------------------------------------------

- bijdragen van hen die met het doel van de stichting sympathiseren; -----------------

- bijdragen van hen in wier belang de stichting werkzaam is; ----------------------------

- erfrechtelijke verkrijgingen en schenkingen; ------------------------------------------------

- alle andere baten. ---------------------------------------------------------------------------------

2. Het vermogen van de stichting kan enkel aangewend worden binnen het kader van --

de doelstellingen van de stichting. ------------------------------------------------------------------

3. Nalatenschappen worden door de stichting slechts aanvaard onder het voorrecht van

boedelbeschrijving. -------------------------------------------------------------------------------------

Organen en dergelijke -------------------------------------------------------------------------------------

Artikel 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. De stichting kent het volgende orgaan/de volgende organen: -------------------------------

een bestuur (artikel 5). ---------------------------------------------------------------------------------

2. De stichting kan een raad van advies instellen (artikel 10). -----------------------------------

Bestuur (samenstelling, benoeming, schorsing en defungeren) ----------------------------

Artikel 5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf leden en ten hoogste negen leden. ----------------

2. Het bestuur bestaat uit bewoners van het werkgebied van de stichting en kan ----------

aangevuld worden met bestuursleden met een specifieke expertise. Bewoners uit het

werkgebied zullen altijd de meerderheid van het bestuur uitmaken. ------------------------

3. Het bestuur stelt een profielschets op voor de omvang van en de samenstelling van -

het bestuur, rekening houdend met de aard van de stichting, haar activiteiten en de --

gewenste deskundigheid van de bestuursleden. ------------------------------------------------

4. De bestuursleden worden, met inachtneming van de profielschets als bedoeld in ------

artikel 5 lid 3, door de het bestuur benoemd, geschorst en ontslagen. --------------------

5. Een schorsing die niet binnen zes weken is gevolgd door ontslag vervalt na verloop --

van die termijn. ------------------------------------------------------------------------------------------

6. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een --------------------

penningmeester. ----------------------------------------------------------------------------------------

De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden

vervuld. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Een bestuurslid wordt benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Het bestuur

kan een rooster van aftreden opstellen. Bestuursleden kunnen twee maal voor een --

aansluitende periode worden herbenoemd. ------------------------------------------------------

8. Na het ontstaan van een vacature dient daarin zo spoedig mogelijk te worden ---------

voorzien overeenkomstig het bepaalde in dit artikel. -------------------------------------------

9. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook een of meer leden ontbreken, dan

vormen de, tenminste drie, overblijvende bestuursleden niettemin een geldig bestuur.

10. De leden van het bestuur hebben recht op vergoeding van de door hen in de ----------

uitoefening van hun functie gemaakte en door het bestuur goedgekeurde kosten mits

die kosten ook zijn opgenomen in de voor dat jaar vastgestelde en door het bestuur -

goedgekeurde begroting. ------------------------------------------------------------------------------

11. Een bestuurslid defungeert: --------------------------------------------------------------------------

a. door overlijden; -------------------------------------------------------------------------------------

b. door verstrijken van de mogelijkerwijze vastgestelde duur der benoeming; --------

c. door aftreden volgens rooster; -----------------------------------------------------------------

d. door schriftelijke ontslagneming met inachtneming van een redelijke termijn; ------

e. door zijn ontslag verleend door het bestuur; ------------------------------------------------

f. door zijn ondercuratelestelling of door een rechterlijke beslissing waarbij als ------

gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand een bewind over één of meer

van zijn goederen wordt ingesteld. ------------------------------------------------------------

Taken en bevoegdheden van het bestuur -----------------------------------------------------------

Artikel 6 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. --------------------------------------

2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot -----

verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, anders dan bepaald in

artikel 8 van deze statuten. ---------------------------------------------------------------------------

3. Het bestuur is niet bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting

zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk -------

maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, anders ---

dan bepaald in artikel 8 van deze statuten. -------------------------------------------------------

4. indien in een vergadering als in het vorige lid bedoeld niet alle bestuursleden ----------

aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal -niet eerder dan twee weken en niet later dan

zes weken na de eerste vergadering- een tweede vergadering worden gehouden -----

waarin over het desbetreffende onderwerp kan worden besloten met een ---------------

meerderheid van drie/vierde der stemmen mits ter vergadering ten minste de helft ----

van het aantal in functie zijnde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is. -------

5. Bestuursleden kunnen - behoudens ontheffing door het bestuur - geen bestuurslid ---

zijn van of het lidmaatschap van een toezichthoudend orgaan bekleden van een ------

instelling die eenzelfde of gelijksoortig doel heeft als de stichting, --------------------------

6. De leden van het bestuur doen opgave van hun nevenfuncties, waaronder - maar niet

beperkt tot - bestuursfuncties, commissariaten en adviseurschappen. Indien en voor -

zover hier sprake van is, dient een bestuurslid melding te doen van de zakelijke -------

banden tussen de stichting en een andere rechtspersoon of onderneming waarmee --

het betreffende lid - direct dan wel indirect- persoonlijk betrokken is. ----------------------

7. Het bestuur stelt een bestuursreglement vast waarin de besluitvorming en de ----------

werkwijze van het bestuur is vastgelegd. In het reglement wordt bepaald met welke --

taak ieder bestuurslid meer in het bijzonder zal zijn belast. -----------------------------------

8. Besluiten van het bestuur kunnen te allen tijde buiten vergadering schriftelijk worden

genomen, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde bestuursleden is

voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. ---------

Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van --

alle in functie zijnde bestuursleden. Schriftelijk betekent bij brief, telefax of email, of bij

boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en -

op schrift kan worden ontvangen. -------------------------------------------------------------------

9. Het bestuur stelt, indien zij daartoe besluit, de volgende plannen op en herziet zo -----

nodig: ------------------------------------------------------------------------------------------------------

- een jaarlijks activiteitenplan met de daarbij behorende begroting; --------------------

- een voortschrijdend meerjaren ondernemingsplan; ---------------------------------------

- een plan inzake adequaat risicobeheersing- en controlesysteem; --------------------

- eventuele andere plannen als van tijd tot tijd door het bestuur te bepalen. ---------

10. Het bestuur kan zich door deskundigen laten bijstaan in het kader van haar ------------

bestuurstaken. -------------------------------------------------------------------------------------------

Vertegenwoordiging ----------------------------------------------------------------------------------------

Artikel 7 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur of door twee gezamenlijk -------

handelende bestuursleden. ---------------------------------------------------------------------------

2. Aan een derde kan door het bestuur de titel zakelijk leider worden toegekend, aan ---

wie beperkte of algehele volmacht kan worden verleend. -------------------------------------

3. Aan een derde kan bij bestuursbesluit door het bestuur beperkte of algehele volmacht

worden gegeven voor zover het de uitoefening van een deel van de bestuurstaak ----

betreft, zoals omschreven in het betreffende bestuursbesluit. -------------------------------

4. De beperking van de bestuursbevoegdheid in artikel 6 lid 3 geldt mede voor de -------

bevoegdheid tot vertegenwoordiging. --------------------------------------------------------------

5. De in het vorige lid vermelde beperking kan slechts door de stichting worden -----------

ingeroepen. -----------------------------------------------------------------------------------------------

6. In alle gevallen waarin de stichting een tegenstrijdig belang heeft met één of meer ---

bestuursleden, wordt de stichting vertegenwoordigd door de overige bestuursleden. -

Verzwaarde besluitvorming ------------------------------------------------------------------------------

Artikel 8 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, kunnen de navolgende besluiten

van het bestuur slechts met unanimiteit van stemmen worden genomen: ----------------

a) het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren en op andere wijze in --

gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen; ---------------------------

b) het aangaan van financieringen en/of investeringen die meer bedragen dan een -

bij unaniem besluit van het bestuur bepaalde limiet binnen een bepaalde periode;

c) het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden --

boven een bij unaniem besluit van het bestuur bepaalde limiet binnen een --------

bepaalde periode, waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan --

de stichting verleend bankkrediet; -------------------------------------------------------------

d) duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met een andere organisatie

of instelling en het verbreken van zodanige samenwerking; ----------------------------

e) het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk

medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot -------------

zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt; ----------------------------

f) het aanstellen van functionarissen (derden) als bedoeld in artikel 7 lid 2 en artikel

7 lid 3 en het vaststellen van hun bevoegdheid en titulatuur; ---------------------------

g) het optreden in rechte, met uitzondering van het nemen van die ----------------------

rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden; -----------------------------------------

h) het vaststellen of het ingrijpend wijzigen van de hoofdlijnen van het -----------------

arbeidsvoorwaardenbeleid voor de medewerkers en van het vrijwilligersbeleid; --

i) het sluiten, wijzigen of beëindigen van arbeidsovereenkomsten; ----------------------

j) het treffen van pensioenregelingen en het toekennen van pensioenrechten boven

die, welke uit bestaande regelingen voortvloeien. -----------------------------------------

2. Indien in een vergadering als in het vorige lid bedoeld niet alle bestuursleden ----------

aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal -niet eerder dan twee weken en niet later dan

zes weken na de eerste vergadering- een tweede vergadering worden gehouden -----

waarin over het desbetreffende onderwerp kan worden besloten met unanimiteit van

de uitgebrachte stemmen, mits ter vergadering ten minste drie/vierde van het aantal -

in functie zijnde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is. --------------------------

3. Het ontbreken van een unaniem genomen besluit als hiervoor bedoeld tast de ---------

vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuursleden niet aan, ------

onverminderd het in artikel 7 lid 4 bepaalde. -----------------------------------------------------

Vergadering en besluitvorming bestuur -------------------------------------------------------------

Artikel 9 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Het bestuur vergadert ten minste vier keer per jaar en voorts zo dikwijls als de ---------

voorzitter of twee leden het nodig achten. De oproepingen tot de vergaderingen -------

geschieden door de voorzitter of de secretaris van het bestuur met inachtneming van

een termijn van tenminste zeven dagen. In spoedeisende gevallen kan met een -------

kortere termijn worden volstaan, zulks ter beoordeling van de voorzitter. Bij de ---------

oproeping worden behalve plaats en tijdstip van vergadering de te behandelen --------

onderwerpen vermeld. ---------------------------------------------------------------------------------

2. Jaarlijks uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens ----------

verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden, houdt het bestuur een ----

jaarvergadering. In die vergadering komen tenminste de jaarrekening en het -----------

maatschappelijk jaarverslag als bedoeld in artikel 12 lid 3 aan de orde. ------------------

3. De vergaderingen van het bestuur worden geleid door de voorzitter en bij diens -------

afwezigheid door de vicevoorzitter. Ontbreken deze, dan voorziet de vergadering zelf

in het voorzitterschap. ----------------------------------------------------------------------------------

4. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle --------

bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van uitgebrachte stemmen. -

5. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Zij tellen wel mee voor het ---

vaststellen van het quorum. --------------------------------------------------------------------------

6. Het bestuur kan alleen geldige besluiten nemen indien tenminste de helft van de in --

functie zijnde leden van het bestuur ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.

Een lid van het bestuur kan zich slechts door één ander lid door middel van een ------

schriftelijke volmacht laten vertegenwoordigen. -------------------------------------------------

7. Stemmingen vinden mondeling plaats, tenzij een van de leden van het bestuur --------

schriftelijke stemming wenst. Bij staking van stemmen wordt binnen twee weken ------

opnieuw een vergadering belegd. indien de stemmen dan opnieuw staken, is het -----

voorstel verworpen. -------------------------------------------------------------------------------------

8. Is in de betreffende vergadering het vereiste aantal leden niet aanwezig, dan kan in --

een volgende vergadering, welke tussen twee en zes weken na die eerste --------------

vergadering moet worden gehouden, hierover rechtsgeldig een besluit worden --------

genomen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden van het --------

bestuur. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

9. Besluiten van het bestuur kunnen te allen tijde buiten vergadering schriftelijk worden

genomen, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde leden van het ----

bestuur is voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming -----

verzet. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van --

alle in functie zijnde leden van het bestuur. -------------------------------------------------------

10. Indien ter vergadering alle in functie zijnde leden van het bestuur aanwezig zijn, ------

kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende -------------

onderwerpen - behoudens wijziging van de statuten en ontbinding van de stichting -,

mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften --

voor het oproepen en het houden van vergaderingen niet in acht genomen. ------------

11. Het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of

door een der andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. De notulen

worden in de volgende vergadering door het bestuur vastgesteld en ten bewijze ------

daarvan getekend door degenen die in de vorige vergadering als voorzitter en ---------

secretaris hebben gefungeerd. ----------------------------------------------------------------------

12. Het bestuur organiseert ten minste één maal per jaar een plenaire vergadering met --

het platform van certificaathouders. ----------------------------------------------------------------

Raad van advies ---------------------------------------------------------------------------------------------

Artikel 10 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Het bestuur kan besluiten tot het instellen van een raad van advies en wel door het --

nemen van het daartoe strekkende besluit. -------------------------------------------------------

2. De raad van advies dient het bestuur ter ondersteuning gevraagd en ongevraagd van

advies. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

3. De leden van de raad van advies genieten als zodanig geen beloning voor hun --------

werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de ------------

uitoefening van hun functie gemaakte en door het bestuur goedgekeurde kosten, mits

die kosten ook zijn opgenomen in de voor dat jaar vastgestelde en door het bestuur -

goedgekeurde begroting. ------------------------------------------------------------------------------

4. Het bestuur stelt nadere regels op in een reglement omtrent de samenstelling, --------

werkwijze, uitvoering van de taken en bevoegdheden van de raad van advies. ---------

5. Voor besluiten tot vaststelling, wijziging of intrekking van het reglement is een ---------

meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen binnen het bestuur --------

vereist. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Boekjaar, jaarrekening, maatschappelijk jaarverslag, begroting, wijkbijeenkomst ----

Artikel 11 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Het boekjaar van de stichting is het kalenderjaar. -----------------------------------------------

2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en alles ------------

betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit ---

deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe -

behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te ----

bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen -------

worden gekend. -----------------------------------------------------------------------------------------

3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden, behoudens verlenging van -----

deze termijn met ten hoogste vijf maanden door het nemen van een bestuursbesluit,

na afloop van het boekjaar een jaarrekening van de stichting op te maken en deze te

overleggen aan de individuele bestuursleden. Binnen deze termijn legt het bestuur ---

ook een maatschappelijk jaarverslag en, indien het bestuur daartoe overeenkomstig -

het in lid 6 bepaalde heeft besloten, de verklaring van de (register-)accountant --------

houdende diens bevindingen, alsmede het door de accountant opgestelde --------------

accountantsverslag, ter vaststelling over aan de individuele bestuursleden. -------------

4. De jaarrekening bestaat uit een balans, een staat van baten en lasten en een ----------

toelichting. ------------------------------------------------------------------------------------------------

5. In het maatschappelijk jaarverslag wordt ten minste vermeld: -------------------------------

a) hoe de gemeenschap (het dorp) heeft geprofiteerd van de activiteiten van de -----

stichting; ---------------------------------------------------------------------------------------------

b) welke stappen zijn genomen om belanghebbenden te raadplegen en wat de -----

uitkomst van die consultatie was; --------------------------------------------------------------

c) welke betalingen zijn gedaan aan bestuurders; --------------------------------------------

d) welke activa anders dan tegen marktwaarde zijn overgedragen. ----------------------

Het bestuur dient het maatschappelijk jaarverslag na de vaststelling daarvan door het

bestuur openbaar te maken, ten minste via haar website. ------------------------------------

6. Het bestuur kan besluiten aan de accountant opdracht te verlenen tot onderzoek van

de jaarrekening en formuleert alsdan de opdracht daartoe. Het bepaalde in artikel ----

2:393 van het Burgerlijk Wetboek is in dat geval zoveel mogelijk van ---------------------

overeenkomstige toepassing. ------------------------------------------------------------------------

De jaarrekening als in het vorige lid bedoeld worden door het bestuur vastgesteld en

ten bewijze daarvan door alle bestuursleden ondertekend. Indien een handtekening -

ontbreekt wordt de reden daarvan op het desbetreffende stuk vermeld. De --------------

vaststelling door het bestuur vindt niet plaats zolang het bestuur niet met de in artikel

12 lid 6 bedoelde accountant (indien van toepassing) over diens bevindingen van ----

gedachten heeft gewisseld. Na goedkeuring van de jaarrekening besluit het bestuur -

omtrent het verlenen van kwijting aan de penningmeester voor de uitoefening van ----

diens taak, voor zover de taakuitoefening blijkt uit de jaarrekening of uit informatie die

anderszins voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening aan de individuele --

bestuursleden is verstrekt. ----------------------------------------------------------------------------

De reikwijdte van een verleende kwijting is onderworpen aan beperkingen op grond --

van de wet. -----------------------------------------------------------------------------------------------

Het bestuur is verplicht de in artikel 11 lid 2 en artikel 11 lid 3 bedoelde boeken, -------

bescheiden en andere gegevensdragers zeven jaren te bewaren. De op een -----------

gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans

en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden ---------

overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige ----

weergave der gegevens en deze gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn

en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt. -----------------------------------

Indien zulks als voorwaarde voor subsidieverlening gesteld wordt, worden de ----------

jaarrekening en het maatschappelijk jaarverslag ter kennisneming toegezonden aan -

de subsidiërende organisatie of instelling. --------------------------------------------------------

Jaarlijks, zo mogelijk vóór de afloop van het lopende boekjaar doch uiterlijk een -------

maand na het begin van het nieuwe boekjaar stelt het bestuur de begroting met -------

betrekking tot het nieuwe boekjaar vast. ----------------------------------------------------------

Indien de stichting één of meer ondernemingen als bedoeld in artikel 2:360 lid 3 van -

het Burgerlijk Wetboek in stand houdt en voldoet aan de andere in die wetsbepaling -

genoemde criteria is op haar jaarrekening voorts van toepassing het bepaalde in de -

artikelen 2:299a en 22300 van het Burgerlijk Wetboek, alsmede het bepaalde in Boek

2, Titel 9 van het Burgerlijk Wetboek. --------------------------------------------------------------

Het bestuur is verplicht binnen zes (6) maanden na de vaststelling van jaarrekening -

als bedoeld in artikel 11 lid 7 een jaarlijkse wijkbijeenkomst te beleggen waarvoor alle

bewoners van het dorp worden uitgenodigd middels de website van de stichting en --

door aankondiging daarvan in een wekelijks verspreide huis-aan-huis krant ten --------

minste twee weken voordat de bijeenkomst zal plaatsvinden. Op deze -------------------

wijkbijeenkomst dient het bestuur een toelichting te geven op het maatschappelijk ----

jaarverslag en de jaarrekening. ----------------------------------------------------------------------

Wijkbewoners zijn gerechtigd tijdens de bijeenkomst het woord te voeren. Het bestuur

kan in een reglement nadere regels opstellen en vastleggen aangaande de ------------

wijkbijeenkomst. Voor besluiten tot vaststelling, wijziging of intrekking van het ----------

reglement is een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen binnen -

het bestuur vereist. -------------------------------------------------------------------------------------

Reglement -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Artikel 12 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Het bestuur is bevoegd een of meer reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen

worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat dan wel op grond van artikel 6 lid

7 zijn opgesteld. -----------------------------------------------------------------------------------------------

Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. -------------------------------

Het bestuur is te allen tijde bevoegd een vastgesteld reglement te wijzigen of in te ---------

trekken. Voor besluiten tot vaststelling, wijziging of intrekking van het reglement is een ----

meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen vereist. ----------------------------

Statutenwijziging, fusie, splitsing en omzetting --------------------------------------------------

Artikel 13 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe, alsmede het ---

besluit tot fusie, splitsing en omzetting, moet worden genomen met een meerderheid

van drie/vierde der stemmen in een vergadering waarin alle leden van het bestuur ---

aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat.

2. Indien in een vergadering als in het vorige lid bedoeld het vereiste aantal leden van --

het bestuur niet aanwezig of vertegenwoordigd is, kan na twee weken maar uiterlijk --

binnen zes weken na de eerste vergadering een tweede vergadering worden ----------

gehouden waarin over het desbetreffende onderwerp met drie/vierde der stemmen ---

kan worden besloten mits ter vergadering ten minste de helft van de leden van het ---

bestuur aanwezig of vertegenwoordigd is. --------------------------------------------------------

3. Een besluit tot wijziging van artikel 2 en/of artikel 3 lid 2 alsmede dit artikel, kunnen --

slechts genomen worden met unanimiteit van de uitgebrachte stemmen in een --------

vergadering waarin alle leden van het bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn, ----

Artikel 13 lid 2 is in dat geval niet van toepassing. ----------------------------------------------

4. Wijziging van de statuten, fusie, splitsing en omzetting moeten op straffe van ----------

nietigheid bij notariële akte tot stand komen. leder bestuurslid is bevoegd die akte te -

ondertekenen. --------------------------------------------------------------------------------------------

5. Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging, ----

fusie, splitsing of omzetting alsmede zo nodig de doorlopende tekst van de gewijzigde

statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister. --------------------------------

Ontbinding en vereffening -------------------------------------------------------------------------------

Artikel 14 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is

het bepaalde in artikel 13 lid 1 en artikel 13 lid 2 van overeenkomstige toepassing. ---

2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit ter vereffening van --

haar vermogen nodig is. -------------------------------------------------------------------------------

3. De vereffening geschiedt door het bestuur; het bestuur is echter bevoegd een of meer

vereffenaars te benoemen. ---------------------------------------------------------------------------

4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat de ontbinding van de stichting wordt ---------

ingeschreven in het handelsregister. ---------------------------------------------------------------

5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten en de eventuele --

reglementen van kracht. -------------------------------------------------------------------------------

6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk besteed

overeenkomstig het doel van de stichting, derhalve ten behoeve van het dorp, te -----

bepalen door het bestuur, en dient - indien de stichting alsdan wordt aangemerkt als -

'Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBl)' - te worden besteed ten behoeve van een

fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling

of ten behoeve van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend

het algemeen nut beoogt en die een gelijksoortige doelstelling heeft. ---------------------

7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken gedurende zeven jaren berusten -----

onder de jongste vereffenaar. ------------------------------------------------------------------------

Slotbepaling --------------------------------------------------------------------------------------------------

Artikel 17 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

ln alle gevallen, waarin noch de wet noch de statuten of verdere reglementen voorzien, ---

beslist het bestuur. -------------------------------------------------------------------------------------------

Slotverklaringen ---------------------------------------------------------------------------------------------

De comparanten verklaren tenslotte: ---------------------------------------------------------------------

1. Voor de eerste keer worden tot bestuurders van de stichting benoemd: ------------------

a. de comparant sub 1, de heer Bram Gerardus Elbertus ten Have voornoemd, als -

voorzitter; --------------------------------------------------------------------------------------------

b. de comparante sub 2, mevrouw Johanna Margaretha Maria de Paauw-Szabó ----

voornoemd, als secretaris; ----------------------------------------------------------------------

c. de comparant sub 3, de heer Iliyo Yangüc voornoemd, als penningmeester. ------

De hiervoor benoemde bestuursleden hebben zich verplicht zo spoedig mogelijk na --

heden te zullen zorgdragen voor aanvulling van het bestuur, zodanig dat het bestuur

bestaat uit tenminste vijf (5) leden overeenkomstig het bepaalde in artikel 5. ------------

2. Tot adviseurs als bedoeld in artikel 7 lid 2 van de statuten worden benoemd: -----------

a. de heer Barry Johan Siero,

b. de heer Theodorus Gerardus Johannes de Boer,

Diens bevoegdheden zullen bij afzonderlijke volmacht worden toegekend. --------------

3. Het eerste boekjaar van de stichting loopt van de datum van oprichting tot en met ----

éénendertig december tweeduizend zeventien. -------------------------------------------------

4. Het adres (tevens correspondentieadres) van de stichting is: --------------------------------

Kerkstraat 100, 7532 AV te Enschede. ------------------------------------------------------------

IDENTITEIT COMPARANTEN ----------------------------------------------------------------------------

De comparanten zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de comparanten is door mij,

notaris, aan de hand van de hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten ----------

vastgesteld. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

SLOTBEPALING ---------------------------------------------------------------------------------------------

De comparanten verklaarden van mij, notaris, een toelichting op de inhoud van de ---------

onderhavige akte te hebben ontvangen en door mij, notaris, te zijn gewezen op de ---------

gevolgen van de onderhavige akte en gaven vervolgens te kennen dat een en ander ------

overeenkomstig hun bedoeling is opgesteld. -----------------------------------------------------------

WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Oldenzaal op de datum als in het hoofd van ---

deze akte is vermeld. ----------------------------------------------------------------------------------------

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparanten hebben deze -----

verklaard van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en op volledige -----------

voorlezing daarvan geen prijs te stellen. ----------------------------------------------------------------

Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten en mij, notaris, -----

ondertekend. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

(Volgt ondertekening door comparanten en notaris)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

Oldenzaal, 19 mei 2017

mr. Hans Peter Kroezen, notaris